new paintings 2022 - nieuwe schilderijen 2022

 

When I was in Sweden in the summer
series of landscapes in oil on canvas     >>>

Toen ik in de zomer in Zweden was
een serie landschappen in olieverf op doek     >>>

I

When I was in Sweden in the summer, I felt nature and space around me. It inspired me to evaluate my painting habits. I painted this Scandinavian landscape over an older painting I was not happy with. I had to deal with the relief of the dried lines and blobs of the older painting. I tried not to lose myself in those details. I tried to make sure they didn't dictate the process. I wanted to see the new, bigger picture. Searching for a looser style. Working with broad brush strokes.

 

Toen ik in de zomer in Zweden was, voelde ik de natuur en de ruimte om me heen. Het inspireerde me om mijn schildergewoonten te evalueren. Ik heb dit Scandinavische landschap over een ouder schilderij heen geschilderd, waarover ik niet tevreden was. Ik had te maken met het reliëf van de opgedroogde lijnen en klodders van het eerdere werk. Ik probeerde mezelf niet te verliezen in die details. Ik probeerde ervoor te zorgen dat ze het proces niet bepaalden. Om het grotere geheel te zien. Zoeken naar een lossere stijl. Werken met brede penseelstreken.

 

Oil on canvas, olieverf op doek, 60x80cm, € 765

II

When I was in Sweden in the summer, the weather was great: warm, sunny, some lovely clouds. And everything was green around us. Back in the studio, I painted this foggy landscape on a clean canvas. No traces of an older painting (like in the first painting), only traces of melancholy.

Toen ik in de zomer in Zweden was, was het prachtig weer: warm, zonnig, een paar mooie wolken. En alles was groen om ons heen. Terug in het atelier schilderde ik dit nevelig landschap op een nieuw doek. Geen sporen van een ouder schilderij (zoals op het eerste schilderij), alleen sporen van weemoedigheid.

 

Oil on canvas, olieverf op doek, 30x60cm, € 510

III

When I was in Sweden in the summer, we stayed in a little red wooden house. Extremely tempting to paint those red houses with the vast rolling green landscape surrounding it. So I did, on a large canvas. It got kitschy. So I started again, limiting myself to a small canvas.

Toen ik in de zomer in Zweden was, logeerden we in een klein rood houten huisje. Extreem verleidelijk om die rode huisjes te schilderen met het weidse glooiende groene landschap eromheen. Dat deed ik dan ook, op een groot doek. Het werd kitscherig. Dus begon ik opnieuw. Ik beperkte me tot een klein doek.

Oil on canvas, olieverf op doek, 24x30cm, € 225

IV

When I was in Sweden in the summer, there was a full moon. As we walked back to our cottage in the evening, we saw her poking her nose over the hills. There are a lot of experiments under this final painting. So here too: old lines and relief from older paintings.

 

Toen ik in de zomer in Zweden was, was het volle maan. 's Avonds liepen we terug naar ons huisje en zagen we dat ze haar neus boven de heuvels uitstak. Er zitten een heleboel experimenten onder dit uiteindelijke schilderij. Dus ook hier: oude lijnen en reliëf van eerdere schilderijen.

 

Oil on canvas, olieverf op doek, 30x40cm, € 340

V

When I was in Sweden in the summer I felt inspired by the landscape, which doesn't necessarily mean that I painted what I actually saw. 
Two willow trees dance near the water. Winter is coming, but they don't care. I painted this over an older painting. I scratched the branches with a palette knife, so the colours of the older painting show through. I also used the dried out lines and blobs from the old painting, to make the willows look gnarled.

Toen ik in de zomer in Zweden was, voelde ik me geïnspireerd door het landschap, wat niet per se betekent dat ik schilderde wat ik werkelijk zag.
Twee wilgenbomen dansen bij het water. De winter komt eraan, maar dat kan ze niet schelen. Ik heb dit over een ouder schilderij heen geschilderd. Ik heb de takken er met een paletmes in gekrast, zodat de kleuren van het oude schilderij er doorheen komen. Ik heb ook de uitgedroogde lijnen en klodders van het oudere schilderij gebruikt, om de wilgen er knoestig uit te laten zien.


Oil on canvas, olieverf op doek, 40x50cm, € 510


Please note - houd er ajb rekening mee:


Paintings still need to dry and maybe be finished with a varnish. This will take some time.
Prices do not include any shipping costs. Might you be interested, call or mail me. Contact information see below.

De schilderijen moeten nog drogen en eventueel afgewerkt worden met een vernis. Dat duurt even.
Prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten. Mocht je interesse hebben, bel of mail me. Contactgegevens staan hieronder.